câu nói gây ngã ngữa của Donald trump

Những câu nói làm cho người nghe đứng hình của Donald Trump

19122015-putin-trump-reuters-yyfn-1457682179441

OK. Mọi người hãy cùng giơ tay lên thề nào. Rằng dù chuyện gì xảy ra, dù bão tố mưa giông, cũng sẽ đi bầu cho Donald Trump thành