câu nói khó đỡ của đonald trump về euro 2016

Những câu nói khó đỡ của Donald Trump trong euro 2016

537768030

Albania – “Chẳng khác nào trái khoai tây nhỏ. Bạn đã thấy dân số của Albania chưa? Chỉ cần một tòa tháp Trump cũng đủ cho tất cả những